Stadgar

§1 Namn

Föreningens namn är FörNEM-Föreningen Neva Masquerade Sverige.
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§2 Syfte och ändamål

Föreningens syfte är att vara vägledande för medlemmarna i ras -hälso - och avelsfrågor avseende rasen Neva Masquerade.
Verka för att väcka intresse och samla alla som är intresserade av rasen Neva Masquerade.
Verka för en seriös och målmedveten avel med fokus på katternas hälsa samt rasstandard, rastypiska utseende och färger. En avel som bedrivs med ansvar och omsorg.
Verka för att höja rasens status.
Följa SVERAK:s respektive FIFe:s intentioner, syfte och mål.
Verka för ett gott nationellt och internationellt samarbete med andra rasringar av rasen Neva Masquerade.
Verka för ett gott samarbete med syskonrasen Sibirisk katt.

§3 Verksamhet

Informera och sprida kunskap om föreningens syfte och ändamål, organisation och arbetsformer.
Samla och dela vår kunskap om rasen, utställning och uppfödning genom erfarenhetsutbyte. Arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna.
Informera medlemmarna om veterinärmedicinska rön för att hålla rasen frisk och minimera risken för ärftliga defekter.
Tillvarata medlemmarnas intressen, såsom annonsering på hemsidan av kattungar, avelshanar, medlemsaktiviteter efter önskemål (ex avelsforum och färgforum via Skype) och engagemang från medlemmarna.
Verka för en god sammanhållning bland föreningens medlemmar.

§4 Beslutande organ

Beslutande organ är styrelsen, årsmötet och eventuella extra årsmöten.

§5 Styrelse

Styrelsen är gemensamt ansvarig för klubbens verksamhet och tillgångar. En styrelsemedlem ska vara lojal och inte sitta på styrelsepost i annan förening för Neva Masquerade/Sibirisk katt.
Styrelsen väljs av årsmötet. Ledamöterna tillträder sina mandat omedelbart efter årsmötet i ett konstituerande möte. 

Föreningens styrelse består av sex-sju ledamöter; en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör, en representanter från Hälso-och Avelsrådet, en ledamot och en suppleant.

· En ordförande väljs jämna år för två år.
· En vice ordförande väljs udda år för två år
· En sekreterare väljs udda år för två år.
· En kassör väljs jämna år för två år.
· En ledamot som representerar Hälso-och Avelsrådet väljs för två år, jämna år.
· En ledamot väljs för två år, jämna år
- En suppleant, väljs för två år, udda år.

Styrelsens uppgift under året är att:
Leda föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar
Att fullgöra årsmötets uppdrag och verkställa dess beslut
Att föra noggranna räkenskaper, liksom protokoll över alla sammanträden
Att besluta om firmateckning för föreningen.
Att avge verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet
Att förbereda ärenden som skall beslutas av årsmötet
Att föra medlemsregister
Att informera medlemmarna kontinuerligt om föreningens aktiviteter och aktuella händelser inom föreningens intresseområde.
Att ansvara för och förvalta föreningens medel och angelägenheter.

§6 Verksamhetsår och räkenskapsår samt revision

En revisor väljs vid årsmötet för ett år. 
Räkenskapsåret och verksamhetsåret sträcker sig över kalenderår, från den 1 januari till den 31 december.
Verksamhetsberättelse, bokslut och protokoll skall senast en månad före årsmötet överlämnas till revisorn.
Revisorn har rätt att delta på styrelsemötena, men har ingen rösträtt. Revisorn har rätt att ta del av såväl ekonomiska som andra handlingar fortlöpande under året.
Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
I revisionsberättelsen skall revisor till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
Ordförande och kassör är företrädare gentemot banken tillsammans.

§7 Årsmöte och extra årsmöte

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari.
Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 30 januari.

Årsmötet hålls senast 31 mars. Kallelse inklusive möteshandlingar skickas ut med mail senast två veckor innan.

Poströster och mailröster ska vara styrelsen tillhanda 5 vardagar före årsmötet.

Extra årsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller när minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det. Årsmötet kan även självt besluta om extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall ske så snart som möjligt. Vid extra årsmöte skall endast de frågor behandlas som är anledningen till att det hålls. Dessa anges i kallelsen.
Protokoll från årsmöte redovisas på hemsidan. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:


1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande.

2. Närvarolista och fastställande av röstlängd

3. Val av:
● mötesordförande
● mötessekreterare
● två justerare, tillika rösträknare

4. Beslut om årsmötets behörighet

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk rapport

8. Revisionsberättelse

9. Styrelsens ansvarsfrihet

10. Fastställande av ev stadgeändringar

11. Val av:
● ordförande
● vice ordförande
● sekreterare
● kassör
● ledamot
● ledamot
● suppleant
● revisor

12. Fastställande av medlemsavgifter

13. Verksamhetsplan med budget

14. Propositioner från styrelsen

15. Motioner från enskilda medlemmar

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

§8 Medlemskap och uteslutning

Medlemskap är öppet för de personer som följer föreningens stadgar och verkar för föreningens syfte och ändamål, som arbetar seriöst och positivt för rasen samt betalar fastställd medlemsavgift.
Medlemsavgift gäller per kalenderår.
Årsavgiften för kommande år för medlemmar bestäms på årsmötet.
Den som blir ny medlem under andra halvåret betalar endast halv medlemsavgift, dvs from 1/9.

Huvudmedlem

Huvudmedlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter samt att medverka i föreningens aktiviteter. Huvudmedlem har rösträtt vid föreningens möten och kan föreslås till förtroendepost.
Huvudmedlem har tillgång till ev låsta medlemssidor på hemsidan.

Stödmedlem/Familjemedlemskap

Kan tecknas av intressent/person i samma hushåll som huvudmedlem. Stödmedlem/familjemedlem har inte rösträtt på årsmötet och är inte valbar till styrelsen, men får fortlöpande information om föreningens angelägenheter och får medverka i föreningens aktiviteter.
Stödmedlem/Familjemedlem har inte tillgång till ev låsta medlemssidor på hemsidan.

Hedersmedlem

Styrelsen kan besluta om hedersmedlemskap till person som gjort en extraordinär insats för rasen samt till medlem som bidragit över lång tid gjort insats utöver det vanliga för föreningen. Med detta avses inte ordinarie arbete inom föreningen. Hedersmedlem kan nomineras av styrelse eller enskild medlem. Hedersmedlemskap är jämställt med medlemskap med skillnaden att ingen medlemsavgift erläggs. Deltagande i föreningens egna aktiviteter är alltid avgiftsfritt. 

Medlemskap upphör

Om medlem begär sitt utträde skriftligen ur föreningen eller underlåter att betala fastställd årsavgift upphör medlemskapet. Medlem som skriftligen har lämnat föreningen har ingen rätt till föreningens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter. Uteslutning

Styrelsen har rätt att utesluta medlem eller neka medlemskap om personen genom sitt beteende inom eller utom föreningen har skadat denna.
Styrelsen har rätt att utesluta medlemmar som är uppfödare (även de som bara vill "ta en kull") om det framkommer att rekommenderade hälsotester på hemsidan inte genomförts innan avel, dvs HCM, PKD, blodgruppering, FIV och FeLV. Uteslutning med motivering meddelas skriftligen. Uteslutning tas på styrelsemöte. Utesluten medlem har ingen rätt till föreningens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter.

 § 9 Valberedning

Valberedningen skall bestå av två ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelseledamöter, styrelsesuppleant och revisor. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen och bifogas möteshandlingarna till årsmötet.

§10 Ändring av stadgar och föreningens upplösning

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut om detta med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte. Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen på dagordningen i kallelse till mötet. 

För föreningens upplösning krävs beslut om detta på två på varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet måste fattas med minst två tredjedelars majoritet vid varje mötestillfälle. Frågan om föreningens upplösning ska vara på dagordningen på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet ska beslutas om hur klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter ska disponeras.