Integritetspolicy/GDPR

GDPR-General Data Protection Regulation

Personuppgiftspolicy


  1. Tillämplighet och omfattning

  Denna policy gäller för FörNEM - Föreningen Neva Masquerade Sverige, och är tillämplig på personuppgiftsansvarig (Styrelsen) som behandlar personuppgifter under föreningens ansvar.

  Denna policy ska, på begäran och i enlighet med *tillämplig lag, göras tillgänglig för Datainspektionen, vilken är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

  2. Syfte

  Denna policy har tagits fram i syfte att säkerställa att FörNEM behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt med hänsynstagande till individens rätt till skydd av integritet.

  3. Definitioner

  Med "personuppgifter" menas i denna policy all information som direkt eller indirekt går att härleda till en identifierbar person, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, mailadress, hemsideadress och stamnamn. Dessa samlas in i samband med att du registrerar dig som medlem i FörNEM.

  4. Policy

  FörNEM ska följa dataskyddsförordningen och bedriva sin verksamhet på ett sätt som respekterar de registrerades integritet. För att säkerställa detta ska styrelsen hantera personuppgifter enligt nedan.

  a. Insamling

  Endast personuppgifter som gör att föreningen kan kommunicera med medlemmar lagrar vi, dessa samlas in vid registrering som medlem i FörNEM. Personuppgifter som samlats in för medlemskap kommer inte behandlas för andra ändamål än just medlemskap.

  b. Aktiviteter och tävlingar

  I samband med aktiviteter/tävlingar kan kontaktuppgifter kunna användas gällande information om katt och dess ägare tex allergier.

  Deltagande på aktivitet/utställning ses som ett medgivande att vara synlig på bild om så skulle bli.

  c. Hälsoregister

  FörNEM samlar och registrerar kontinuerligt in information som rör rasens eller enskilda katters hälsa.

  d. Annonsering

  Vid annonsering på hemsidan samlas kontaktuppgifter och information in om aktuella katter.

  e. Underhåll

  Personuppgifter ska alltid behandlas med respekt och hänsynstagande till den registrerades integritet. FörNEM lånar endast personuppgifterna från medlem och ska vårda dem väl.

  Behandlande personuppgifter ska vara korrekta och uppdateras eller kompletteras vid behov, det är medlemmens eget ansvar att rätt personuppgifter finns registrerade hos FörNEM.

  f. Gallring

  Personuppgifter gallras när medlem beslutar sig för att gå ur föreningen eller inte betalt sin medlemsavgift.

  g. Åtkomst

  Du själv som medlem har alltid rätt att när som helst få veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig och du kan begära att vi ändrar eller raderar information.

  Lagring av personuppgifter är dock ett krav för fortsatt medlemskap i föreningen.

  Åtkomst till personuppgifter för externa t.ex. samarbetspartners kan föreningen lämna ut om dessa behövs i deras verksamhet eller i den verksamhet FörNEM bedriver. FörNEM kommer även lämna ut information ifrån hälsoregistreringen till externa parter då styrelsen anser att det gynnar medlemmars avelsarbete eller katternas välmående. Utöver ovan kommer FörNEM INTE överföra personuppgifter till tredje part.

  h. Säkerhet

  Personuppgifter kommer att skyddas mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, förstöring, eller skada genom olyckshändelse genom styrelsen.

  i. Ansvar och överträdelser

  Samtliga medlemmar ska ha kännedom om FörNEM:s inställning vad gäller skydd av personuppgifter och ska samarbeta med enskild medlem för att policyn ska kunna uppfyllas. Överträdelser av denna policy kan leda till disciplinära och/eller rättsliga åtgärder. Samtliga medlemmar och externa aktörer förväntas följa denna policy i den mån de behandlar personuppgifter på FörNEM:s vägar.


  • Med "tillämplig lag" menas i denna policy dataskyddsförordningen, den svenska dataskyddslagen samt den svenska tillsynsmyndighetens eller relevant EU-organs föreskrifter, ställningstagande och rekommendationer på personuppgiftsområdet.